Skład Rady

Kadencja Rady Uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2024 roku.

 

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

Zbigniew Cenkier - przewodniczący

Edward Osina

Tomasz Panas


Członkowie ze wspólnoty Uczelni:

 

prof. dr hab. Ewa Mijowska

prof. dr hab. inż. Danuta Szczerbińska 

dr hab. inż. Arkadiusz Parus, prof. ZUT 

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Parlamentu Samorządu Studenckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Funkcję tę obecnie pełni Marcin Witkowski.

 

Osoby biorące udział w posiedzeniu Rady Uczelni z głosem doradczym:

·      dr hab. inż. Marta Major-Godlewska, prof. ZUT – Prezes ZNP

·      prof. dr hab. inż. Beata Michalkiewicz – Przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność”