dr hab. inż. Arkadiusz Parus, prof. ZUT

Profesor Arkadiusz Parus ukończył w 1999 r. kierunek Elektronika i Telekomunikacja prowadzony na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej. Stopień doktora nauk technicznych z zakresu automatyki i robotyki uzyskał w 2007 r. Zatrudniony w Instytucie Technologii Mechanicznej uzyskał habilitację w 2013 r. W latach 2015-2019 pełnił funkcję zastępcy dyrektora instytutu, a od 2020 r. jest kierownikiem Środowiskowego Laboratorium Miernictwa. Aktualnie pełnione obowiązki związane są bezpośrednio z działalnością badawczą prowadzoną w ramach licznych projektów naukowo – badawczych. Był kilkukrotnie w gronie członków Sekcji Mechatronika oraz Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze konsekwentnie koncentrują się wokół problematyki tłumienia drgań, zwłaszcza występujących podczas obróbki skrawaniem. Jest autorem i współautorem publikacji przedstawiających wyniki badań nad zastosowaniem opracowanych rozwiązań układów sterowania: aktywnego eliminatora drgań dołączanego do przedmiotu, aktywnego uchwytu przedmiotu i aktywnego narzędzia skrawającego. Jest współautorem kilku patentów i zgłoszeń patentowych.