prof. dr hab. inż. Danuta Szczerbińska

Profesor Danuta Szczerbińska po ukończeniu w 1988 roku studiów na kierunku zootechnika podjęła pracę w Katedrze Hodowli Drobiu Akademii Rolniczej w Szczecinie. W 1995 roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika, w 2002 roku stopień doktora habilitowanego, a w roku 2011 tytuł profesora w dziedzinie nauk rolniczych. Z Uczelnią związała całe swoje życie zawodowe, przechodząc wszystkie szczeble awansu, od asystenta stażysty do profesora. Obecnie jest kierownikiem Katedry Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie.

Pani Profesor opublikowała ponad 150 prac naukowych, w tym 80 to oryginalne prace twórcze. Za najważniejszą z nauko metrycznego punktu widzenia uznaje pracę, która ukazała się w czasopiśmie „Nature”. Jej dorobek publikacyjny dopełniają dwie monografie, książka a także podręcznik akademicki. Sumaryczny Impact Factor wszystkich artykułów autorskich i współautorstwa Pani Profesor to 56,197.

Pani Profesor uczestniczy w życiu organizacyjnym Wydziału, Uczelni i środowiska naukowego. Pełniła funkcję dziekana Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w latach 2005-2008. Brała udział w pracach różnych zespołów kolegialnych, m.in: Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, zarządu Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie, przewodniczyła komisjom uczelnianym i wydziałowym. Współorganizowała pięć konferencji naukowych, z których trzy miały zasięg międzynarodowy.

Pani Profesor Danuta Szczerbińska jest doświadczonym nauczycielem akademickim. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunku Zootechnika i Biotechnologia, seminaria doktorskie i magisterskie oraz zajęcia na studiach podyplomowych.

Spośród licznych nagród jakie Pani Profesor Danuta Szczerbińska otrzymywała w okresie trzydziestu dwóch lat pracy do najważniejszych zalicza: za działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną - Nagrody JM Rektora Akademii Rolniczej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Nagrody Wojewody Szczecińskiego za Zasługi dla Nauki i Postępu, odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jako młody pracownik nauki otrzymała w roku 1995 Medal Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego Amicus Scientiae et Veritatis, a za badania nad biologią, użytkowością rozpłodową oraz rozwojem embrionalnym emu Zachodniopomorskiego Nobla w 2013 roku.